नाइक एयर फोर्स 1 मा एक नजिक हेर्नुहोस् 1 ‘नाइक दिन’